Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle prijsaanbiedingen of voorafgaande offertes blijven slechts geldig voor een periode van 30 dagen vanaf offertedatum. Door het betalen van een offerte of het ondertekenen hiervan of een bestelbon, verbindt de koper zich ertoe desbetreffende goederen en diensten te aanvaarden.
 2. Tenzij uitdrukkelijke afwijkingen of volgens contract anders overeengekomen, zijn onze facturen bij ontvangst betaalbaar te Gent, netto, zonder korting en zonder om het even welke afhouding. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zal het verschuldigde saldo van rechtswege opeisbaar zijn en zonder ingebrekestelling. Alle geleverde goederen en/of intellectuele dienstverlening/prestaties, blijven eigendom van Moving-Media tot de volledige betaling van de verkoopprijs.
 3. De betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van het bedrijf.
 4. Iedere factuur die niet binnen de gestelde termijn betaald wordt zal onmiddellijk een verwijlintrest opbrengen van 15% per jaar. Deze intrest zal automatisch verschuldigd zijn zonder voorafgaande aanmaning. Tot dekking van de administratieve kosten veroorzaakt door de laattijdige betaling zal de koper bovendien een bedrag verschuldigd zijn van 15% van het bedrag der factuur met een minimum van € 50.00 per factuur, dit onverminderd de intresten en kosten. Deze bepaling geldt als dusdanig tussen de partijen. Wij behouden ons het recht voor, verdere leveringen en/of werken te schorsen, wanneer vorige facturen niet regelmatig betaald zijn.
 5. Wanneer het totaalbedrag bij contracten of uit te voeren werken € 5.000,00 excl.BTW overschrijdt, zal steeds bij ondertekening of goedkeuring van het contract en/of offerte, 30% voorschot gefactureerd worden. De niet-betaling van dit voorschot is een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van het contract en/of levering.
 6. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht en niet tijdige levering door onze leveranciers. De uitvoeringstermijnen zijn opgegeven ter indicatieve titel en geven nooit recht op een schadevergoeding of vernietiging van de verkoop. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs in geval van franco verzending of vervoer met eigen voertuig.
 7. Klachten of betwistingen moeten uitsluitend per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na ontvangst van de factuur meegedeeld worden, zoniet wordt deze als aanvaard beschouwd. Al onze commerciële overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten in onze burelen, waarvan het adres vermeld staat op de factuur. Bevoegdheid: alleen de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.
 8. Klachten over zichtbare gebreken en/of kwantiteit van de geleverde en geplaatste goederen moeten onmiddellijk bij ontvangst of plaatsing per aangetekend schrijven gemeld worden. Voor verborgen gebreken moeten de klachten binnen de veertien dagen na in ontvangstname van de goederen of na het beëindigen van de werken bij aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel en alleen tot de gewone vervanging of herstelling van het gedeelte van de goederen welke het voorwerp van de klacht uitmaken en kan nooit het voorwerp uitmaken van een schadevergoeding.
 9. De waarborg behelst het vervangen van defecte onderdelen of goederen. De door de verkoper verstrekte waarborg is gelijk aan deze welke door de fabrikant verleend. De waarborg is nietig als: – het toestel, installatie of constructie hersteld of gemodificeerd is door personen, vreemd aan Moving-Media – de schade te wijten is aan vreemde invloeden  buitensporig gebruik vastgesteld is – het toestel, installatie of constructie niet conform de handleiding, voorschriften of meegedeelde instructies gebruikt is.
 10. Bij het leveren van grafische voorstellen en inhoud, welke aangepast of ontworpen zijndoor Moving-Media in overeenkomst met de klant, behoudt Moving-Media het recht van intellectuele eigendom bij niet betaling van de factuur.
 11. Moving-Media BVBA verbindt er zich toe de klant hetzij schriftelijk, hetzij mondeling te informeren over de wettelijke bepalingen van de te leveren goederen, diensten en/of constructies. Indien deze wettelijke bepalingen afwijken ten gevolge van de door de klant aangeleverde instructies, behoudt Moving-Media er zich toe de klant verantwoordelijk te stellen bij gebreken of ongevallen voortvloeiend uit deze afwijkingen. Op geen enkele manier dan ook kan Moving-Media aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de wettelijke bepalingen welke van kracht waren tijdens de uitgevoerde werken.